ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (2020)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μελέτη: 2020
Θέση: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Υπ. Αρχιτέκτων: Καλλιρρόη Σαΐτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Ναυπλιέων, στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, αποφάσισε την ανάπλαση της κεντρικής οδού Μπουμπουλίνας – Σέκερη του αστικού ιστού της Τοπικής Κοινότητας Τολού .
Η ανάπλαση θα γίνει με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και με γνώμονα την αειφορία. Την εξυπηρέτηση δηλαδή των σημερινών αναγκών των κατοίκων, με την ταυτόχρονη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη τουλάχιστον ίδιων πόρων για τις επόμενες γενιές.
Βασικός στόχος της ανάπλασης είναι η βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών, η προστασία, αναβάθμιση και βελτίωση του τοπικού αστικού ιστού του Δήμου, με την αξιοποίηση του υπαίθριου Δημόσιου χώρου.
Η αξιοποίηση του δημόσιου χώρου του αστικού ιστού γενικά, και η ανάπλαση του με βιοκλιματικό σχεδιασμό, είναι επιβεβλημένη:

    • Για την μείωση των δυσμενών αποτελεσμάτων της θερμικής νησίδας και της αστικής χαράδρας, δηλαδή της επιδείνωσης του μικροκλίματος περιοχών των πόλεων
    • Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με έμφαση στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή, καλύτερες και ανθρωποκεντρικά οργανωμένες εξυπηρετήσεις, εξυγίανση των χώρων, ασφάλεια, κοινωνική επαφή, αναψυχή.
    • Για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Δημόσιου χώρου

Με άξονα και αφετηρία τα περιβαλλοντολογικά οφέλη – βασικός στόχος της πρότασης της παρούσας μελέτης , είναι να προκύψει ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεντρικού εμπορικού δρόμου της περιοχής, προς διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των κατοίκων – και των εν γένει χρηστών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (ΝΟΚ, Κτηριοδομικό, ΚΟΚ, Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ για την προσβασιμότητα πεζοδρομίων από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, Οδηγίες Σχεδιασμού για τα ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ)
Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε ο σχεδιασμός της παρέμβασης είναι:

α) Η βιοκλιματική σχεδίαση:
• Διαμορφωμένη-εγκλιματισμένη βλάστηση, εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, εξυγίανση και εμπλουτισμός με εγκατάσταση ομαδοποιημένων συστάδων ομοειδών φυτών, που θα ενδυναμώσουν τις επεμβάσεις και το χαρακτήρα των φυτεύσεων, ενοποιώντας τις επιμέρους περιοχές.
• Χρήση υλικών διαμορφώσεων και δαπεδόστρωσης ικανών να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών θερμικής άνεσης και να υπακούουν στο βέλτιστο συνδυασμό ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοχωρητικότητας, βασισμένα στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών.
• Στοιχεία εξοπλισμού του αστικού χώρου, έξυπνα ηλιακά στοιχεία εξοπλισμού, φωτιστικά σώματα υψηλών προδιαγραφών, αντιβανδαλιστικά, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και προσανατολισμένου φωτισμού, ώστε να αποφεύγεται η διάχυση του φωτός προς άσκοπη κατεύθυνση.

β) Η επιδίωξη απόδοσης ενιαίου αισθητικού χαρακτήρα σε όλο το δρόμο της ανάπλασης.

γ) Η πρόθεση χρησιμοποίησης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, μεγάλης αντοχής και διάρκειας ζωής και αισθητικής αξίας, ώστε η περιοχή να αποκτήσει ποιότητα σε κατασκευαστικό και αισθητικό επίπεδο.

δ) Η εναρμόνιση του φυτικού υλικού και της διάταξης φύτευσης με τον περιβάλλοντα χώρο, το χαρακτήρα των κτηρίων, την αρχιτεκτονική πρόταση, συμβάλλει στην ενοποίηση των επί μέρους τμημάτων του έργου σε ένα ενιαίο σύνολο.

Αναλυτικά, τηρήθηκαν οι παρακάτω βασικές αρχές σχεδιασμού :

– Διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων έτσι ώστε να δημιουργείται μια Ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών ελάχιστου πλάτους 1.50μ. και Ζώνη τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και κατασκευής κρασπέδου ελάχιστου πλάτους 0.35μ. Στην περιοχή του δρόμου με τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα αναψυχής, στο μεγαλύτερο τμήμα αυτής, χωροθετείται ζώνη μπροστά στις προθήκες των καταστημάτων πλάτους περίπου 1.20μ. εκτός της ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών. Το ύψος του κρασπέδου του πεζοδρομίου θα είναι 10εκ. και η εγκάρσια κλίση του πεζοδρομίου θα είναι 2%.
– Χωροθέτηση λωρίδας προσωρινής παρόδιας στάθμευσης αυτοκινήτων πλάτους 2.00μ ενσωματωμένη στο πλάτος των πεζοδρομίων
– Χωροθέτηση Λωρίδας Όδευσης Τυφλού πλάτους 0.40εκ. χρώματος μπεζ και απόσταση τουλάχιστον 50εκ. από την ρυμοτομική γραμμή και την ζώνη φύτευσης -αστικού εξοπλισμού.
– Χωροθέτηση διαβάσεων σε απόσταση μικρότερη των 100μ. μεταξύ τους, πλάτους 2.50μ. Οι λωρίδες των διαβάσεων πλάτους 40εκ. αποτελούνται από κυβόλιθους διαστάσεων 20Χ20Χ6εκ. και χρώματος μπεζ-ώχρα.
– Χρήση νέων υλικών δαπεδοστρώσεων με ψυχρούς τσιμεντοκυβόλιθους χρώματος γκρι διαστάσεων 20Χ20Χ6εκ. στα πεζοδρόμια και τον δρόμο ώστε να υπάρχει οπτική συνέχεια και να αποτελούν αισθητικά ενιαίο σύνολο.
– Χωροθέτηση Ζώνης Φύτευσης και Αστικού εξοπλισμού, πλάτους 60-100εκ. εκτός της Ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών, με δενδροφύτευση (μεμονωμένα δένδρα), νέες περιοχές φύτευσης με νησίδες φύτευσης (παρτέρια) και ταυτόχρονα εξυγίανση και εμπλουτισμό της υφιστάμενης βλάστησης στα σημεία που δεν ενοχλεί την ελεύθερη όδευση πεζών. Στα σημεία όπου παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών τα υφιστάμενα δένδρα μεταφυτεύονται. Όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού τοποθετούνται εκτός της ζώνης όδευσης πεζών.
Στην ζώνη αυτή προβλέπονται χώροι διαστάσεων 0.80Χ1.30μ για την ανάπαυση χρηστών αμαξιδίων σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού.
– Τοποθέτηση στοιχείων Αστικού Εξοπλισμού στην Ζώνη Φύτευσης και Αστικού Εξοπλισμού, εκτός της Ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών, για την λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, σε επιλεγμένα, κομβικά σημεία, που περιλαμβάνει:
Καθιστικά
Έξυπνα ηλιακά παγκάκια με φωτοβολταϊκό panel
Σύστημα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
Κάδοι αχρήστων
Ηλεκτρονική πινακίδα ενημέρωσης των πολιτών για τα δρώμενα στην πόλη
Έξυπνη ηλιακή στάση λεωφορείου με φωτοβολταϊκά panel οροφής
Φωτιστικά σώματα led χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων